Us especial 

  • Kit d'absorció per vessaments de mercuri en laboratoris.

  • El Reglament ADR 2009 va suposar la renovació de les instruccions escrites i altres va incorporar la necessitat d'equipar les unitats de transport amb productes per la protecció del Medi Ambient en cas d'emergència per vessaments.